Εγκατάσταση WordPress με LAMP σε Ubuntu 18.04

Αυτός ο οδηγός θα σας βοηθήσει να εγκαταστήσετε την τελευταία έκδοση του WordPress σε LAMP stack (Linux, Apache, MySQL, and PHP) σε Ubuntu server 18.04.

Προαπαιτούμενα

Πρέπει να έχετε πρόσβαση σε έναν Ubuntu 18.04 server για να ολοκληρώσετε αυτόν τον οδηγό.

Για να συνεχίσεις πρέπει να κάνεις πρώτα τα παρακάτω βήματα:

1ο βήμα: Δημιουργία βάσης δεδομένων και χρήστη MySQL

Συνδέσου στην βάση δεδομένων πληκτρολογώντας τις παρακάτω εντολές:

mysql -u root -p

Θα σας ζητηθεί να πληκτρολογίσετε τον κωδικό για τον χρήστη root που βάλατε κατά την εγκατάσταση του MySQL.

Για αρχή θα δημιουργήσουμε την βάση δεδομένων που θα χρησιμοποιεί το WordPress. Πληκτρολογήστε:

CREATE DATABASE wordpress DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci;

Στην συνέχεια θα δημιουργήσουμε έναν καινούργιο χρήστη MySQL ο οποίος θα είναι αποκλειστικά για την βάση δεδομένων του WordPress.

GRANT ALL ON wordpress.* TO 'wordpressuser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password';

Αντικαταστήστε το όνομα χρήστη (wordpressuser) και τον κωδικό (password) με δικά σας στοιχεία. Θα πρέπει να θυμάστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης διότι θα μας χρειαστεί στην συνέχεια.

Τέλος θα χρειαστεί να κάνουμε Flush Privileges:

FLUSH PRIVILEGES;

Αποσυνδεόμαστε από την βάση δεδομένων:

ΕΧΙΤ;

2ο βήμα: Εγκατάσταση προσθέτων PHP

Θα κατεβάζουμε και θα εγκαταστήσουμε τα πιο δημοφιλής PHP πρόσθετα για το WordPress πληκτρολογόντας:

sudo apt update
sudo apt install php-curl php-gd php-mbstring php-xml php-xmlrpc php-soap php-intl php-zip

Θα πρέπει να κάνουμε επανεκκίνηση το Apache για να κάνει load τα καινούργια πρόσθετα του PHP. Πληκτρολογήστε:

sudo systemctl restart apache2

3ο βήμα: Αλλαγές στο Apache έτσι ώστε να επιτρέπονται εγγραφές και Overrides στο .htaccess

Τώρα θα κάνουμε κάποιες μικρο-αλλαγές στις ρυθμίσεις του Apache.

Θα χρησιμοποιήσουμε τον φάκελο /var/www/wordpress για την εγκατάσταση του WordPress. Εάν επιλέξετε άλλον φάκελο αντικαταστήστε την διαδρομή αυτήν με την δικιά σας διαδρομή.

Ανοίξτε το αρχείο που περιέχει τις ρυθμίσεις τις σελίδας σας για το Apache:

sudo nano /etc/apache2/sites-available/wordpress.conf

Αντικαταστήστε το (/etc/apache2/sites-available/wordpress.conf) με το δικό σας αρχείο που δημιουργήσατε όταν κάνατε εγκατάσταση το LAMP. Κάντε τις παρακάτω αλλαγές:

<Directory /var/www/wordpress/>
  AllowOverride All
</Directory>

Όταν τελειώστε κάντε αποθήκευση των αλλαγών και κλείστε το αρχείο.

Στην συνέχεια θα ενεργοποιήσουμε το Rewrite Module του Apache εκτελώντας την παρακάτω εντολή:

sudo a2enmod rewrite 

Πριν εφαρμόσουμε τις αλλαγές πρέπει να ελέγξουμε ότι δεν έχουμε κάνει κάποιο συντακτικό λάθος. Για να κάνουμε αυτόν τον έλεγχο εκτελούμε την παρακάτω εντολή:

sudo apache2ctl configtest

Η έξοδος της εντολής πρέπει να είναι παρόμοια όπως παρακάτω:

AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.1.1. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message
Syntax OK

Κάντε επανεκκίνηση το Apache για να γίνει εφαρμογή των αλλαγών:

sudo systemctl restart apache2

4ο βήμα: Λήψη της τελευταίας έκδοσης του WordPress.

Πληκτρολογήστε τα παρακάτω:

cd /tmp
curl -O https://wordpress.org/latest.tar.gz

Κάντε εξαγωγή το συμπιεσμένο αρχείο χρησιμοποιώντας την παρακάτω εντολή:

tar xzvf latest.tar.gz

Δημιουργούμε το αρχείο .htaccess για να είναι διαθέσιμο για το WordPress πληκτρολογώντας:

touch /tmp/wordpress/.htaccess

Επίσης πρέπει να κάνουμε αντιγραφή το αρχείο με τις ρυθμίσεις του WordPress:

cp /tmp/wordpress/wp-config-sample.php /tmp/wordpress/wp-config.php

Δημιουργούμε έναν φάκελο upgrade έτσι ώστε το WordPress να μπορεί να κάνει ενημέρωση χωρίς να έχει κάποιο πρόβλημα με δικαιώματα:

mkdir /tmp/wordpress/wp-content/upgrade

Τέλος αντιγράφουμε όλα τα αρχεία στην τοποθεσία που έχουμε δηλώσει ότι είναι o root φάκελος της σελίδας μας.

sudo cp -a /tmp/wordpress/. /var/www/wordpress

5ο βήμα: Παραμετροποίηση του φακέλου WordPress

Θα ξεκινήσουμε δίνοντας δικαίωμα σε όλα αρχεία στον χρήστη www-data και στο group www-data. Για να το επιτύχουμε αυτό πληκτρολογούμε την παρακάτω εντολή:

sudo chown -R www-data:www-data /var/www/wordpress

Εάν έχετε χρησιμοποιήσει άλλο φάκελο για το WordPress αντικαταστήστε το /var/www/wordpress με την σωστή τοποθεσία.

Τώρα θα εκτελέσουμε 2 find εντολές για να διορθώσουμε τα δικαιώματα στους φακέλους και στα αρχεία του WordPress.

sudo find /var/www/wordpress/ -type d -exec chmod 750 {} \;
sudo find /var/www/wordpress/ -type f -exec chmod
Παραμετροποίηση του αρχείου ρυθμίσεων του WordPress

Εκτελούμε την παρακάτω εντολή για να πάρουμε τις τιμές για από την γεννήτρια μυστικών κλειδιών του WordPress:

curl -s https://api.wordpress.org/secret-key/1.1/salt/

Θα πάρουμε σαν αποτέλεσμα κάτι σαν το παρακάτω:

define('AUTH_KEY',     'ΜΗΝ ΑΝΤΙΓΡΑΨΕΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ');
define('SECURE_AUTH_KEY', 'ΜΗΝ ΑΝΤΙΓΡΑΨΕΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ');
define('LOGGED_IN_KEY',  'ΜΗΝ ΑΝΤΙΓΡΑΨΕΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ');
define('NONCE_KEY',    'ΜΗΝ ΑΝΤΙΓΡΑΨΕΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ');
define('AUTH_SALT',    'ΜΗΝ ΑΝΤΙΓΡΑΨΕΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ');
define('SECURE_AUTH_SALT', 'ΜΗΝ ΑΝΤΙΓΡΑΨΕΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ');
define('LOGGED_IN_SALT',  'ΜΗΝ ΑΝΤΙΓΡΑΨΕΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ');
define('NONCE_SALT',    'ΜΗΝ ΑΝΤΙΓΡΑΨΕΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ');

Αντιγράψτε τις τιμές τιμές που εμφανίστηκαν σαν αποτέλεσμα για ανοίξτε το αρχείο με τις ρυθμίσεις του WordPress.

sudo nano /var/www/wordpress/wp-config.php

Βρείτε το σημείο που περιέχει τις default τιμές για τα παραπάνω για αντικαταστήστε τες με τις τιμές που έχετε αντιγράψει από το προηγούμενο βήμα.

Στην συνέχεια θα πρέπει να βάλουμε τις τιμές για την σύνδεση στη MySQL βάση δεδομένων. Στο ίδιο αρχείο κάνουμε βρίσκουμε και αντικαθηστούμε τις παρακάτω τιμές:

define('DB_NAME', 'wordpress');

/** MySQL όνομα χρήστη */
define('DB_USER', 'wordpressuser');

/** MySQL κωδικός πρόσβασης */
define('DB_PASSWORD', 'password');

. . .

define('FS_METHOD', 'direct');

Αποθηκεύστε τις αλλαγές και κλείστε το αρχείο.

6ο βήμα: Ολοκληρώστε την εγκατάσταση πηγαίνοντας στην ιστοσελίδα σας

Ανοίξτε τον αγαπημένο σας web browser και πηγαίνετε στην ιστοσελίδα σας ή στην Public IP Address σας.

https://server_domain_or_IP

Επιλέξτε την γλώσσα που επιθυμείτε να γίνει η εγκατάσταση πατήστε Συνέχεια και συμπληρώστε τα στοιχεία που θα σας ζητηθούν.

Buy me a coffeeBuy me a coffee

Related Articles