Εγκατάσταση LAMP stack σε Ubuntu 18.04

LAMP: linux,apache,mysql,php

Αυτός ο οδηγός θα σας βοηθήσει να εγκαταστήσετε το LAMP stack σε Ubuntu Server 18.04.

Προαπαιτούμενα

Για να ολοκληρώσετε αυτόν τον οδηγό πρέπει να έχετε έναν Ubuntu Server 18.04 με έναν not-root χρήστη με sudo δικαιώματα.

1ο βήμα: Εγκατάσταση Apache και ενημέρωση Firewall

Μπορείτε να κάνετε εγκατάσταση το Apache από το Ubuntu’s package manager, apt:

sudo apt update
sudo apt install apache2

Από την στιγμή που τρέχουμε τις εντολές με sudo θα σας ζητηθεί να πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασης του χρήστη σας.

Παραμετροποίηση του Firewall για να επιτρέπει Web Traffic.

Πληκτρολογήστε την παρακάτω εντολή:

sudo ufw app list

Output:

Available applications:
 Apache
 Apache Full
 Apache Secure
 OpenSSH

Για να επιτρέψουμε εισερχόμενα HTTP και HTTPS πληκτρολογούμε την παρακάτω εντολή:

sudo ufw allow in "Apache Full"

Για να δείτε ότι λειτουργεί ανοίξτε τον αγαπημένο σας web browser και επισκεφτείτε την IP του server σας.

http://your_server_ip

Θα πρέπει να σας εμφανίζει την παρακάτω σελίδα

2ο βήμα: Εγκατάσταση MySQL

Ξανά θα χρησιμοποιήσουμε το apt για να κάνουμε την εγκατάσταση:

sudo apt install mysql-server

Αυτήν η εντολή θα σας δώσει σαν output τι θα εγκατασταθεί, το μέγεθος των αρχείων. Πατήστε Y για να συνεχίσετε.

Όταν τελειώσει η εγκατάσταση τρέχουμε ένα απλό script για να ρυθμίσουμε το MySQL. Για να ξεκινήσει η διαδικασία πληκτρολογούμε:

sudo mysql_secure_installation

Θα σας ρωτήσει εάν θέλετε να παραμετροποιήσετε το plugin για τον έλεγχο των κωδικών. Εάν θέλετε να το ενεργοποιήσετε πατήστε Y αλλιώς πατήστε οποιοδήποτε άλλο πλήκτρο.

Πληκτρολογήστε τον κωδικό για τον χρήστη root του MySQL για πατήστε Y σε όλα τα υπόλοιπα.

3ο βήμα: Εγκατάσταση PHP

Και πάλι θα χρησιμοποιήσουμε το apt για να κάνουμε εγκατάσταση το PHP. Επιπρόσθετα θα εγκαταστήσουμε και κάποια ακόμα πακέτα για το Apache και για την βάση δεδομένων MySQL. Πληκτρολογήστε:

sudo apt install php libapache2-mod-php php-mysql

Θα χρειαστεί να κάνουμε κάποιες αλλαγές στο τρόπου που διαχειρίζεται ο Apache server τα αρχεία σε έναν φάκελο. Για να το κάνουμε αυτό πληκτρολογούμε την παρακάτω εντολή:

sudo nano /etc/apache2/mods-enabled/dir.conf

Επεξεργαστείτε το αρχείο έτσι ώστε να φαίνεται έτσι:

<IfModule mod_dir.c>
  DirectoryIndex index.php index.html index.cgi index.pl index.xhtml index.htm
</IfModule>

δηλαδή, το index.php να είναι πρώτο. Αποθηκεύστε το αρχείο και κάντε επανεκκίνηση τον Apache web server πληκτρολογώντας την παρακάτω εντολή:

sudo systemctl restart apache2

4ο βήμα: Ρύθμιση Virtual Hosts

Αυτό το βήμα είναι προαιρετικό.

Το Apache σε Ubuntu 18.04 `κοιτάει` για αρχεία στην τοποθεσία /var/www/html. Προτείνετε να δημιουργήσετε έναν καινούργιο φάκελο με το domain name σας.
Για την δημιουργία πληκτρολογήστε:

sudo mkdir /var/www/your_domain

όπου, you_domain το Domain Name σας.
Στην συνέχεια θα πρέπει να δώσετε δικαιώματα στον χρήστη www-data του group www-data σε αυτόν τον φάκελο. Για να το πραγματοποιήσετε πληκτρολογήστε:

sudo chown -R www-data:www-data /var/www/your_domain
sudo chmod -R 755 /var/www/your_domain

Μέσα στον φάκελο δημιουργήστε ένα αρχείο με το όνομα index.html πληκτρολογώντας:

nano /var/www/your_domain/index.html

Μέσα στο αρχείο βάλτε αυτόν τον κώδικα HTML:

<html>
  <head>
    <title>Welcome to Your_domain!</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Success! The your_domain server block is working!</h1>
  </body>
</html>

Αποθηκεύστε και κλείστε το αρχείο όταν τελειώσετε.

Για να μπορεί ο Apache server σας να εξυπηρετεί αυτήν την τοποθεσία πρέπει να προσθέσουμε ένα αρχείο στον φάκελο /etc/apache2/sites-available. Το αρχείο θα έχει το όνομα your_domain.conf, όπου your_domain το Domain Name σας. Εκτελούμε λοιπόν αυτήν την εντολή:

sudo nano /etc/apache2/sites-available/your_domain.conf

Μέσα το αρχείο πρέπει να είναι:

<VirtualHost *:80>
  ServerAdmin webmaster@localhost
  ServerName your_domain
  ServerAlias www.your_domain
  DocumentRoot /var/www/your_domain
  ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
  CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
</VirtualHost>

Όπου webmaster@localhost –> το email σας. your_domain –> το Domain σας και ως DocumentRoot την τοποθεσία που δημιουργήσαμε προηγουμένως.

Για να το ενεργοποιήσουμε εκτελούμε την εντολή:

sudo a2ensite your_domain.conf

Στην συνέχεια ελέγχουμε για λάθη:

sudo apache2ctl configtest

Θα πρέπει να δείτε το ακόλουθο μήνυμα:

Output
Syntax OK

Τέλος κάνουμε restart τον Apache server μας για να γίνουν οι αλλαγές:

sudo systemctl restart apache2

Ανοίγοντας τον αγαπημένο σας web browser πηγαίνετε στο domain σας. Θα πρέπει να βλέπετε το παρακάτω:

5ο βήμα: Έλεγχος php στον Web Server

Για να πραγματοποιήσουμε τον έλεγχο δημιουργούμε ένα απλό αρχείο με όνομα info.php και το αποθηκεύουμε στο web root directory.

sudo nano /var/www/your_domain/info.php

Πληκτρολογήστε το παρακάτω:

<?php
phpinfo();
?>

Όταν τελειώσετε αποθηκεύστε και κλείστε το αρχείο.

Ανοίξτε τον αγαπημένο σας web browser και μεταβείτε στην διεύθυνση:

http://your_domain/info.php

Θα πρέπει να βλέπετε την παρακάτω σελίδα:

Εάν εμφανίζετε η παραπάνω σελίδα τότε διαγράψτε το αρχείο από το web root directory εκτελώντας την παρακάτω εντολή:

sudo rm /var/www/your_domain/info.php

Είστε έτοιμος να χρησιμοποιήσετε το LAMP stack.
Το επόμενο βήμα είναι να ρυθμίσετε τον server σας να έχει TLS/SSL πιστοποιητικό.

Buy me a coffeeBuy me a coffee

Related Articles